Ochrana osobních údajů

JJTrend s.r.o. považuje získané osobní a další údaje za přísně důvěrné. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv neoprávněným osobám a třetím stranám – vyjma zákonné povinnosti. Osobní údaje rovněž nejsou předávány mimo EU nebo jakékoliv mezinárodní organizaci.

Při zpracování osobních údajů se řídíme Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) označované též jako GDPR (General Data Protection Regulation).

Správce osobních údajů: JJTrend s.r.o., dále jen „správce“.
Adresa: Dobrošovská 960, 547 01 Náchod
E-mail: info@jjtrend.com
Datová schránka: cfsd3kt

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje za několika účely, které se liší zejména subjektem osobních údajů a vztahem, který má správce k subjektu údajů:

  • Plnění smlouvy – zpracování osobních údaje za účelem zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a klientem.
  • Osobní údaje zaměstnanců – zpracování osobních údaje za účelem náboru a evidence našich zaměstnanců dle zákonných povinností.
  • Oprávněný zájem – zpracování osobních údaje za účelem rozvoje a udržování obchodních vztahů s našimi klienty nebo potenciálními partnery.

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení ve smyslu požadavků GDPR. Do kontaktu s osobními údaji klientů přicházejí pouze zaměstnanci správce a následně orgány, které tyto údaje vyžadují ze zákona.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností. U každého účelu zpracování je definována doba zpracování osobního údaje a tato doba se může lišit podle účelu a právního základu zpracování daného osobního údaje.

Uložení

Všechny osobní údaje klientů jsou uloženy v elektronické nebo listinné podobě se zabezpečením.

Práva subjektu údajů

Subjektu údajů má veškerá práva přiznaná nařízením GDPR a dalšími právními předpisy, kdy se jedná zejména o:

  • právo na přístup,
  • právo na výmaz,
  • právo na omezení zpracováním,
  • právo na přenositelnost,
  • právo na vysvětlení,
  • právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo podat stížnost u správce, či se obrátit na Úřad o ochranu osobních údajů.

Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud k tomu existuje relevantní příčina.